ประวัติ

ประวัติวิทยาลัย

        วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2539 ภายใต้การบริหารของบริษัทอริยวิทย์ จำกัด โดยมีคุณวัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาต เมื่อแรกดำเนินการ ใช้อาคารวีกรุ๊ป ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดชียงใหม่ เป็นสำนักงานชั่วคราว และได้ย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 เลขที่ 128 หมู่ 5 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ตั้งอยู่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เขตที่ 1

          ปัจจุบันมีอาจารย์วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 11 สาขางาน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 9 สาขางาน ได้รับอนุญาตให้เป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม และผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)หรือ สมศ.

          วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้ร่วมมือกับ วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ บริหารงานโดย บริษัทศึกษาภิวัฒน์จำกัด ในเครือของบริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน)ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ ในชื่อ “เทคโนเอเชีย – ปัญญาภิวัฒน์” สร้างคนรองรับการทำงานใน 7-11( เซเว่นอีเลฟเว่น) ในเชียงใหม่ ก่อนขยายไปสู่ทั่วประเทศ จุดเด่นการเรียนรู้ คือ รูปแบบเป็นการเรียนการสอนแบบหลักสูตรทวิภาคีเต็มรูปแบบ 100% ,ให้เรียนฟรี , มีรายได้ระหว่างเรียน , จบแล้วมีงานทำในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ซึ่งท่าน ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ผุ้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันโดยยึดจุดเด่น ที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียนด้านนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คือ จบแล้วมีงานทำ 100 % , เรียนใกล้บ้าน – ทำงานในท้องถิ่น , มีรายได้ระหว่างเรียน , ค่าธรรมเนียมการศึกษาฟรี และเรียนจากประสบการณ์จริง ส่วนรูปแบบของการเรียน คือ มีการถ่ายทอด VDO Conference แบบ Two way Communication จากวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพ และเข้าฝึกงานใน7-11(เซเว่นอีเลฟเว่น)บริษัทในเครือซีพี ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ในจังหวัดนั้น ๆ หรือ7-11(เซเว่นอีเลฟเว่น) ทั่วประเทศ และหรือศึกษาต่อถึงระดับปริญญาตรีเพื่อก้าวสู่ระดับผู้บริหารและเจ้าของกิจการต่อไป 

ปรัชญาการศึกษา 

       วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียมุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรด้านวิชาชีพระดับกลาง ให้มีทักษะวิชาชีพ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย เพื่อสนองความต้องการด้านงานอุตสาหกรรมและการขยายตัวของธุรกิจ นั่นคือ มุ่งเน้นในการเสริมสร้าความเต็มคน ซึ่งประกอบด้วย "วินัย ปัญญา ทักษะ" ดั่งคำขวัญที่ว่า "วินัยประเสริญ ล้ำเลิศปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยี" สถาบันการศึกษาแห่งนี้มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคมไทย โดยยึดหลักการเกื้อกูลกันและกัน การอยู่ร่วมกัน โดยสันติ และการร่วมมกันสร้างสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การศึกษาแก่ กุลบุตร กุลธิดาทั้งในด้านความรู้ ภูมิปัญญา ทักษะ ความสามารถในอาชีพ  

2. สร้างระเบียบวินัย และความรับผิดชอบเพื่อผลิตบุคลากรในอาชีพที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศชาติในยุคโลกาภวัฒน์

3. เพื่อพัฒนาสาขาวิชาชีพ ที่มีความต้องการในด้าน อุตสาหกรรมและธุรกิจเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความตั้งใจ และสนใจประกอบอาชีพเพื่อให้มีคุณประโยชน์ต่อสังคม

                                                                                                                                        เซเว่นเทคโนโลยีเอเชีย
Powered by MakeWebEasy.com
makewebeasy   เว็บไซต์นี้สร้างจาก  MakeWebEasy  คลิก